1Ignatov. praktika

Подготовката на Българския отбор за международния конкурс за млади заварчици 2106 Beijing Arc Cup (17-24.06.2016) тече усилено

Тримата млади заварчици, отличени на конкурсa Млад заварчик на България, 2016: Димитър Гергов, Лилиан Тодоров, Петьо Опров, преминаха обучение по практика, теория и стратегия във връзка с предстоящото си участие в международния конкурс за млади заварчици в Пекин.

Практическите занимания се проведха в БГ- ЦЗК ООД, Струна, гр. София като ръководителят на центъра инж. Григор Игнатов лично се зае с усъвършенстването на индивуалната техника на заваряване на всеки един от състезателите.

Инж. Павел Попгеоргиев, определен да ръководи отбора по време на тазгодишното му представяне, разясни актуалния правилник и разви отборната стратегия за участие в конкурса.

Бяха организирани и срещи с учасници в конкурса от предишни години, които споделиха своя опит и също дадоха ценни съвети на своите колеги.

Действайте смело и не им се плашете, и те са заварчици като нас!“ насърчи колегите си участникът в конкурса през 2014 Борис Ненов от Аурубис България.

Към края на първия тренировъчен ден д-р инж. Марин Белоев – съпредседател на БСЗ, връчи визите и билетите за пътуването до Китай, като даде полезни съвети, свързани с техниките на заваряване.

Освен фирмите, в които работите и себе си, вие представяте и България…“ заяви д-р Белоев, като пожела успех и кураж на участниците в конкурса.

След приключване на тренировките младите заварчици получиха и индивидуални инструкции и препоръки относно развитие на техниката си на заваряване.

Надяваме се всички сънародници, които работят в сферата на заваряването, да се присъединят към пожеланията ни за успех на младите ни заварчици в Пекин.

Организатори на събитието са Български съюз по заваряване и Българска организация на координаторите по заваряване.

NAK_5355-5

Общо събрание на БСЗ


На 30 ноември тази година в Техническия университет в София се проведе Общо събрание на Български съюз по заваряване (БСЗ).

То прие отчет за дейността през периода ноември 2014, ноември – 2015, финансов отчет на Български център за квалификация в заваряването, освободи Управителния съвет от отговорност и прие Програма и План за дейността през 2016 година. Акцент в изказванията на присъстващите беше подготовката на висококвалифицирани заварчици за нуждите на бизнеса,проучване на положителния опит на Полша в обучението и привличане на средства от ОП”Развитие на човешките ресурси”. „Ще продължим да работим за подготовката на високвалицирани заваръчни кадри и повишаване качеството на обучение на заваръчните кадри. Трябва да привлечем повече млади хора в професията заварчик и курсовете за квалификация ”, посочи доц. Петър Държанов,изпълнителен директор на Български център за квалификация в заваряването. Според него издадените през миналата година дипломи от центъра са доказателство за намаления интерес към професията. „Трябва да направим професията заварчик почетна, смята съпредседателят на БСЗ д-р Марин Белоев. Той предложи съюза заедно с Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) да избере центрове с модерна техника, а в обучението да участват преподаватели международни технолози и инженери.

Отчетът за дейността беше представен от доц. Петър Държанов. Съюзът предлага въвеждане на задължителни изисквания към изпълнителския и надзорен персонал в строителството, които са обсъдени в създадената работна група с Министерство на науката и образованието. Тя е разгледала и транспониране на Директива 2013/55/ЕО на ЕП и на Съвета от 20.11.2013 г. за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаване на професионалните квалификации. Част от направените предложения от БСЗ са отразени в Националния план за действие по транспониране на Директива 2013/55/ЕО.

Активните контакти с Международния институт по заваряване и Европейската федерация по заваряване, блестящото представяне на младите заварчици на Международния конкурс по заваряване в Пекин и участие в Третия конгрес по заваряване в Тимишоара, Румъния са част от успешната международната дейност. Още за ОС тук.

ewf

Какво ново в Европейската федерация по заваряване, съединяване и рязане (ЕФЗ)

Тъй като Европа е избрала индустриализацията като ключов компонент на своята дългосрочна стратегия за растеж в рамките на „Хоризонт 2020”, то конкурентноспособността е ключова за гарантиране, че промишлените отрасли и предприятията преуспяват и се създават работни места. За постигане на тази цел, благоприятстващите технологии и услуги също са изправени пред предизвикателството да отговорят на нуждите на една промишленост, която е в процес на развитие, както и с нарастваща сложност и степен на усъвършенстване. В ЕФЗ, ние сме напълно наясно с тези промени и сме ги изпреварили като активно сме възприели една партньорска стратегия за да посрещнем предизвикателството на иновацията, включително необходимостта от обучение и квалификация, което е критична съставка на пионерната подкрепа, от която европейските предприятия и промишлени отрасли се нуждаят, за да постигнат тази амбициозна цел. Това е начинът, по който ЕФЗ се е отнесла към тези предизвикателства от самото си начало, работейки рамо до рамо с промишлеността, чрез водачи, които работят за определяне на промишленото бъдеще на Европа. Предизвикателството на производството в Европа Производството е доминиращият сектор на европейската икономика, тъй като всяко работно място в производството е свързано с две допълнителни работни места във висококачествените услуги. В рамките на този контекст, поставянето на знанието и иновацията в сърцевината на европейския растеж е стратегическа цел. Мисията на европейската Платформа за технология „Манюфючър” (буквално – „Произвобъдеще”) е да предложи, разработи и осъществи стратегия, основана на темата „Изследвания и иновация”, способна да ускори темпа на промишлена трансформация към изделия, процеси и услуги с голяма добавена стойност, като осигурява висококвалифицирана заетост и обезпечава по-светло бъдеще в задвижваната от знанието световна икономика. Като част от платформата „Манюфючър”, „Фабрики за бъдещето” беше лансирано като договорно обществено-частно партньорство на Европейския съюз, с обща цел да се благоприятства една по-устойчива и конкурентноспособна европейска промишленост в центъра на икономиката на Европа. Изследователските приоритети на партньорството бяха определени от „Европейски фабрики на Асоциацията за проучване на бъдещето” (ЕФАПБ) – една водена от промишлеността асоциация, популяризираща развитието на нови и новаторски производствени технологии, на която ЕФЗ е член. В допълнение към това, създадената наскоро „Присъединителна подплатформа” към „Манюфючър” също е увеличила видимостта и подчертала важността на технологиите за съединяване в производствения сектор на Европейския съюз. Приносът на ЕФЗ Освен участието в асоциацията ЕФАПБ – „Европейски фабрики на Асоциацията за проучване на бъдещето”, ЕФЗ също така работи в тясна връзка с Европейския център за развитието на професионално образование (www.cedefop.europa.eu), както и с Европейската комисия за стандартизация (http://www.cen.eu/Pages/default.aspx), за да гарантира, че професионалистите по заваряване и съединяване са подходящо квалифицирани за предстоящите технически предизвикателства, пред които е изправена промишлеността. И като част от нейната роля и ангажимент към реиндустриализацията на Европа, ЕФЗ подкрепя „Манифеста за създаване чрез производство на по-силна и зелена Европа”, който въплъщава ангажимента от страна на европейското промишлено производство да играе важна роля в икономическото възстановяване на Европа. Оново в рамките на Платформата за технология „Манюфючър”, съединяването е обособено като ключова благоприятстваща технология и затова беше създадена специфична подплатформа, с цел разработването на стратегически подход в областта, основен елемент на новаторското и устойчиво производство (http://www.joining-platform.com). А ЕФЗ изигра важна роля в създаването на тази подплатформа и бидейки част от Управителната комисия достига глобално до всички меродавни области в рамките на промишлеността. Най-накрая, ЕФЗ наскоро учреди партньорство с Европейската федерация за безразрушителен контрол за съвместно придвижване на въпроси от общ интерес. За тази цел, двете управителни тела се споразумяха да излизат с общи позиции по въпроси на политиката и консултациите, включващи между другото и Съвместни европейски проекти. За Европейската федерация по заваряване, съединяване и рязане ЕФЗ е пионер във внедряването на хармонизирана система за квалификация и сертификация на професионалисти по съединяване. Посредством европейски проекти, ЕФЗ има новаторски подход в методологиите за обучение по заваряване и участва в разработването на нови технологии и приложения на заваряването и съединяването. Контакти за медии: Еурико Асункао (EGAssuncao@isq.pt)

construction-703773 (1)

Клъстър ще подкрепя навлизането на нови технологии в заваряването

„Заваряване и заваръчни технологии” спечели гранд на стойност 387 468 лв. по ОП ”Конкурентноспобност”

Клъстър „Заваряване и заваръчни технологии”, който беше учреден от Български съюз по заваряване, Техническия университет, Института по заваряне, Института по металознание, съоръжения и технологии, Научно технически съюз по машиностроене, „Енергоремонт Холдинг“АД, „КЗУ Груп- Инженеринг“ ООД, „Струна“АД и др., ще подкрепя въвеждане на нови технологии. Целта му е да обедини компетенциите на науката и бизнеса за решаване на важни въпроси в сферата на заваряването,да работи за разнообразяване на системите за обучение и актуализация на нормативната база.

Клъстърът спечели грант на стойност 387 468 лв. в рамките на оперативната програма „Конкурентноспособност“. Чрез спечеления гранд той ще може да участва в панаири и изложения в страната и чужбина, конференции и обучения на Международния съюз по заваряване и клъстери по заваряване на други държави-членки на Европейския съюз, да извърши маркетингово проучване в областта на заваръчните технологии.

 

 

Osikovski-CV1-1024x683

Инж. Теодор Осиковски: Трябва да се гарантира качествено обучение на заварчиците

Квалификацията и качеството на обучение на специалистите по заваряване трябва да гарантират конкурентно участие на компаниите в национални и международни проекти. Повишаване на качеството на обучение на кадрите е една от най- важните задачи, по която работи Български съюз по заваряване (БСЗ), каза председателят на Управителния му съвет инж. Теодор Осиковски пред 3е-news. Съюзът заедно с НAПО ще започнат проверки на центровете за обучение на заварвачици. БСЗ ще предложи промени в нормативната уредба, свързани с повишаване на качеството на обучение.

DSCN0334

България спечели четвърто място на Международния конкурс 2014 Beijing „ARC Cup“

България спечели четвърто място на престижния Международен конкурс 2014 Beijing „ARC Cup“, който се проведе в Пекин от 4 до 8 юни 2014 година. Това е втори голям успех за българските заварчици след отличното им представяне преди две години в същия конкурс.

Над 300 участници от десетки европейски и азиатски отбори от страни като Германия, Австрия,Англия, Чехия, Румъния, Китай, Корея и др. на възраст между 19 и 35 години показаха уменията си в заваряването. В състезанието участваха Петьо Опров от „Енергоремонт- Козлодуй”, Борис Ненов от „Аурубис България” и Радко Маджаров от КЗУ, Бургас. Треньор и ръководител на отбора бе инж. Павел Попгеоргиев от Българска организация на координатори по заваряване.

България взе участие в състезанието по методите 111/SMAW, 141/GTAW, 135/GMAW с трима свои състезатели и един участник в международните жури комисии.Конкурсът обхваща 5 метода на заваряване: 111/SMAW, 141/GTAW, 135/GMAW, 311/OFW и роботизирано заваряване, а също така и новите за тази година дисциплини „Заваръчно шоу“ и „Готов продукт“.

DSCN0024

DSCN0107