Покана за отчетно-изборно събрание на Български Съюз по Заваряване – 15.12.2016

bws_logo_square

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Български съюз по заваряване“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на съюза на 15.12.2016 г. в 11 ч. в зала № 2140 (блок 2) на Техническия университет – София, при следния дневен ред:

  1. приемане на отчет на дейността на БСЗ за изтеклия период;
  2. приемане на финансов отчет;
  3. избор на председател и съпредседател на БСЗ;
  4. избор на управителния съвет на БСЗ;
  5. избор на членове на контролния съвет на БСЗ;
  6. промяна в устава на БСЗ;
  7. разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събраниетоще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.