Покана за общо събрание на Български съюз по заваряване – 16.03.2017

bws_logo_square

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Български съюз по заваряване“,гр. София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно годишно общо събрание на съюза на 16.03.2017г.(четвъртък), в 11ч., в зала № 2140 (блок 2) на Технически университет – София,  при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет на дейността на БСЗ за изтеклия период;
  2. Приемане на финансов отчет;
  3. Промяна в устава на БСЗ;
  4. Избор на председател и съпредседател на БСЗ;
  5. Избор на управителен съвет на БСЗ;
  6. Избор на членове на контролен съвет на БСЗ;
  7. Актуализиране на състава на БЦКЗ;
  8. Избор на изпълнителен директор на БЦКЗ;
  9. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на същия ден в 12ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

Покаpdf-iconната за ОС на БСЗ е публикувана в държавен ветник бр.13, т.11 от раздел Покани и съобщения.