Повишаване нивото и качеството на заваряването в Република България.

Защита правата и интересите на заварчиците и специалистите в отрасъла в страната и издигане на обществения престиж на професията.

Нормативно регламентиране на дейността “Заваряване” и свързаните с нея производни работи и спомагане за привеждането им към съвременните международни изисквания и практики.

Подпомагане процеса на повишаване на професионалното ниво на висшия ръководен персонал по заваряване и квалификацията на заварчиците.

Осъществява партньорство с университети, научни институти и бизнеса като насърчава и съдейства за въвеждането на научни изследвания и технологии имащи отношение към заваръчното производство.

Поддържане на контактите и членството с Международния институт по заваряване (IIW) и Европейската федерация по заваряване (EWF)

Поддържане дейността на Българския Център за Квалификация по Заваряване (БЦКЗ) като национално оторизирано звено от Международния Оторизиращ борд (IAB) и Школата за международни инженери по заваряване (ШМИЗ) към Тeхнически Университет-София.

Създаване и поддържане на връзки и осъществяване на съвместна дейност с наши и международни организации, имащи за предмет на дейност, сходна с тази на (БСЗ).