Какво ново в Европейската федерация по заваряване, съединяване и рязане (ЕФЗ)

ewf

Тъй като Европа е избрала индустриализацията като ключов компонент на своята дългосрочна стратегия за растеж в рамките на „Хоризонт 2020”, то конкурентноспособността е ключова за гарантиране, че промишлените отрасли и предприятията преуспяват и се създават работни места. За постигане на тази цел, благоприятстващите технологии и услуги също са изправени пред предизвикателството да отговорят на нуждите на една промишленост, която е в процес на развитие, както и с нарастваща сложност и степен на усъвършенстване. В ЕФЗ, ние сме напълно наясно с тези промени и сме ги изпреварили като активно сме възприели една партньорска стратегия за да посрещнем предизвикателството на иновацията, включително необходимостта от обучение и квалификация, което е критична съставка на пионерната подкрепа, от която европейските предприятия и промишлени отрасли се нуждаят, за да постигнат тази амбициозна цел. Това е начинът, по който ЕФЗ се е отнесла към тези предизвикателства от самото си начало, работейки рамо до рамо с промишлеността, чрез водачи, които работят за определяне на промишленото бъдеще на Европа. Предизвикателството на производството в Европа Производството е доминиращият сектор на европейската икономика, тъй като всяко работно място в производството е свързано с две допълнителни работни места във висококачествените услуги. В рамките на този контекст, поставянето на знанието и иновацията в сърцевината на европейския растеж е стратегическа цел. Мисията на европейската Платформа за технология „Манюфючър” (буквално – „Произвобъдеще”) е да предложи, разработи и осъществи стратегия, основана на темата „Изследвания и иновация”, способна да ускори темпа на промишлена трансформация към изделия, процеси и услуги с голяма добавена стойност, като осигурява висококвалифицирана заетост и обезпечава по-светло бъдеще в задвижваната от знанието световна икономика. Като част от платформата „Манюфючър”, „Фабрики за бъдещето” беше лансирано като договорно обществено-частно партньорство на Европейския съюз, с обща цел да се благоприятства една по-устойчива и конкурентноспособна европейска промишленост в центъра на икономиката на Европа. Изследователските приоритети на партньорството бяха определени от „Европейски фабрики на Асоциацията за проучване на бъдещето” (ЕФАПБ) – една водена от промишлеността асоциация, популяризираща развитието на нови и новаторски производствени технологии, на която ЕФЗ е член. В допълнение към това, създадената наскоро „Присъединителна подплатформа” към „Манюфючър” също е увеличила видимостта и подчертала важността на технологиите за съединяване в производствения сектор на Европейския съюз. Приносът на ЕФЗ Освен участието в асоциацията ЕФАПБ – „Европейски фабрики на Асоциацията за проучване на бъдещето”, ЕФЗ също така работи в тясна връзка с Европейския център за развитието на професионално образование (www.cedefop.europa.eu), както и с Европейската комисия за стандартизация (http://www.cen.eu/Pages/default.aspx), за да гарантира, че професионалистите по заваряване и съединяване са подходящо квалифицирани за предстоящите технически предизвикателства, пред които е изправена промишлеността. И като част от нейната роля и ангажимент към реиндустриализацията на Европа, ЕФЗ подкрепя „Манифеста за създаване чрез производство на по-силна и зелена Европа”, който въплъщава ангажимента от страна на европейското промишлено производство да играе важна роля в икономическото възстановяване на Европа. Оново в рамките на Платформата за технология „Манюфючър”, съединяването е обособено като ключова благоприятстваща технология и затова беше създадена специфична подплатформа, с цел разработването на стратегически подход в областта, основен елемент на новаторското и устойчиво производство (http://www.joining-platform.com). А ЕФЗ изигра важна роля в създаването на тази подплатформа и бидейки част от Управителната комисия достига глобално до всички меродавни области в рамките на промишлеността. Най-накрая, ЕФЗ наскоро учреди партньорство с Европейската федерация за безразрушителен контрол за съвместно придвижване на въпроси от общ интерес. За тази цел, двете управителни тела се споразумяха да излизат с общи позиции по въпроси на политиката и консултациите, включващи между другото и Съвместни европейски проекти. За Европейската федерация по заваряване, съединяване и рязане ЕФЗ е пионер във внедряването на хармонизирана система за квалификация и сертификация на професионалисти по съединяване. Посредством европейски проекти, ЕФЗ има новаторски подход в методологиите за обучение по заваряване и участва в разработването на нови технологии и приложения на заваряването и съединяването. Контакти за медии: Еурико Асункао (EGAssuncao@isq.pt)